ឪ​អញ​ទើប​ក្លាហាន​!

ក្មេង៣នាក់នៅក្នុងភូមិជាមួយ   គ្នាបាននិយាយអួតពីឪពុករៀងៗខ្លួន ។


    -ក្មេងទីមួយ ៖ ពួកឯងជឿទេ! ឪពុកអញខ្លាំងណាស់ គាត់ឡើងដើម ដូងប្រើជើងឡើងលើ ក្បាលចុះក្រោម ដល់ពេលចុះមកដីវិញ គាត់សម្រូតតាម ធាង ។
    -ក្មេងទីពីរ ៖ ប៉ុណ្ណឹងខ្លាំងអី! ឪពុកអញបាញ់ព្រួញ រួចគាត់រត់ទៅ ចាប់ព្រួញ ផ្លែព្រួញបុកដល់គោលដៅ។
    -ក្មេងទីបី ៖ ប៉ុណ្ណឹងមានអី អស្ចារ្យ!ឪពុកអញទើបក្លាហានម៉ោង មន្ដ្រីរាជការធ្វើការពេលល្ងាចចប់ ម៉ោង៥ តែឪអញដល់ផ្ទះម៉ោង៤យ៉ាង ទៀងទាត់ ។
    -ក្មេងទីមួយ និងទីពីរ ៖ អុញ!

Additional information